Algemene voorwaarden Kyno Training 

 

 

1.       Definities

a.       Kyno Training: Remie Brink, gevestigd te Halle, KvK nummer 69856753.

b.      Cliënt: de eigenaar van het dier, die kyno training opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen/workshop/opleiding volgt. 

 

2.       Algemeen 

a.       Alle tussen kyno training en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

b.      Kyno training zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

c.       Het is mogelijk dat er een stagiair(e) aanwezig is tijdens het consult of tijdens de les. Indien u hier bezwaar tegen maakt verzoeken wij u hier tijdig melding van te maken.  

 

3.       Adviezen, therapieën en training 

a.       Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan Kyno training.

b.      Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van Kyno training.

c.       Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Kyno training. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

d.      Kyno training kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.

e.      Kyno training behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer het probleemgedrag van de hond dermate extreem is dat kyno training niet de kennis en/of mogelijkheid heeft om hier advies over te geven.

f.        Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

g.       Kyno training behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.

h.      Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of-producten, geschieden op eigen risico van de cliënt. Kyno training kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal. 

 

4.       Betaling/afspraken 

a.       Op de website zijn alle genoemde bedragen inclusief BTW. Voor cliënten wonend in een straal van 10 kilometer rondom Halle zijn de genoemde bedragen inclusief reiskosten. Buiten dit werkgebied is de prijs afhankelijk van het aantal te rijden kilometers. Er wordt maximaal €0,19 cent per kilometer gerekend.

b.      In de, tijdens het kennismakingsgesprek opgestelde, overeenkomst gestelde tarieven en afspraken zijn leidend en kunnen alleen worden gewijzigd met wederzijdse instemming.

c.       Het eerste kennismakingsgesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend. Elke volgende sessies wordt op basis van de tijdsduur en reiskosten in rekening gebracht. Eén jaar na de laatste sessie heeft de cliënt opnieuw recht op één kennismakingsgesprek welke kosteloos en vrijblijvend is.

d.      Gemaakte afspraken tussen Kyno training en cliënt kunnen tot 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.

e.      Kyno training behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, gedeeltelijk of volledig in rekening te brengen van de cliënt.

f.        Indien door ziekte of overmacht van Kyno training een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt Kyno training er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

g.    Betaling dient contant of per pinbetaling na de sessie of per overboeking binnen de betalingstermijn (standaard 14 dagen na ontvangst van de factuur) te geschieden. Wanneer de cliënt na de gestelde betalingstermijn de factuur niet heeft voldaan ontvangt de cliënt een herinnering met daarin een nieuwe betalingstermijn (standaard 14 dagen na ontvangst van de herinnering). Wanneer de factuur binnen deze nieuwe betalingstermijn niet wordt voldaan zal er een laatste aanmaning met bijkomende administratiekosten worden verstuurd, zowel per post als per e-mail. De administratiekosten op de aanmaning worden berekend aan de hand van 10% van het factuurbedrag. Als deze aanmaning niet binnen een betalingstermijn van 8 dagen wordt voldaan zal de zaak uit handen worden gegeven, de kosten hiervan zijn voor rekening van de cliënt.

h.      Honden worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. Kyno training is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van de therapie/ behandeling.

i.         Alle door Kyno training versterkte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kyno training worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

5.       Privacy

a.       Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden alleen en uitsluitend gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de trainer ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

b.      Kyno Training verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

c.       Kyno Training verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Om goederen en diensten bij u af te leveren.

d.      Kyno Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximaal van drie jaar.

e.      U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kyno Training en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

f.        Kyno Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan

g.       Een volledige privacyverklaring kunt u hier vinden of opvragen via info@kynotraining.nl

 

  Datum laatste aanpassing 20-08-2018